Lokálny čas: 05:21 Počasie: 14 °C
+421 415 622 021

Ubytovací poriadok PENZIÓNU CENTRAL PARK***

Vážení hostia, vitajte v Penzióne Central Park ***.

Želáme Vám príjemný pobyt a zároveň si dovoľujeme Vás informovať o našom vnútornom ubytovacom poriadku:

1.

Hotel môže ubytovať len klienta, ktorý predloží na recepcii hotela svoj platný doklad totožnosti. Ubytovanie cudzincov sa riadi príslušnými právnymi predpismi v SR. Hotel klientovi vydá pri ubytovaní hotelový preukaz a kľúč od izby.

2.

Hotel poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou č. 419/2001 z. Z. Ministerstva Hospodárstva SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

3.

Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s hotelom.

4.

Hosť sa môže ubytovať od 14:hod, pri odchode je potrebné izbu uvoľniť do 10:00 hod., ak nebolo dohodnuté inak.

5.

Klient platí účet zvyčajne pri odchode. Pri pobyte presahujúcim 3 dni môže hotel vyžadovať aj zálohovú platbu pred začatím pobytu klienta. Hotelové účty sú splatné ihneď po predložení. toto sa nevzťahuje na individuálne dohodnuté

zmluvné podmienky.

6.

Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a zistené prípadné závady je povinný ihneď ohlásiť na recepcii.

7.

Klient súhlasí, že počas celej doby trvania ubytovania má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová chyžná.

8.

Na hotelovej izbe alebo v spoločenských priestoroch hotela klient nesmie bez súhlasu zodpovedného pracovníka vykonávať akékoľvek zmeny na zariadení, vykonávať opravy alebo zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.

9.

Škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa klientom je klient povinný uhradiť v plnej výške.

10.

Fajčenie nie je povolené v celom objekte Penziónu Central Park***.

11.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku hostí, za stratu osobných vecí, dokladov a cenných predmetov.

Cenné veci si môže každý hosť bezplatne uložiť do trezoru na recepcii.

12.

Klient sa nesmie na izbe ani na chodbách hotela hlučne správať a tým rušiť ostatných ubytovaných hostí.

V čase od 22.hodiny do 6. hodiny je povinný klient dodržiavať nočný kľud.

13.

Klient je povinný pri odchode z hotelovej izby uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie v miestnosti, uzatvoriť okná, zavrieť vchodové dvere a odovzdať kľúč na recepcii.

14.

Hotelové parkovisko slúži hotelovým klientom. Jeho užívanie je bezplatné a nie je strážené.

15.

Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie hotela má právo odstúpiť od zmluvy o ubytovaní upravenej v občianskom zákonníku aj pred uplynutím dohodnutej doby.

16.

Sťažnosti a reklamácie klientov sa vykonávajú v zmysle reklamačného poriadku hotela, ktorý je na recepcii hotela.

17.

Priame telefónne číslo z izby na recepciu: 100